Danh sách lịch khai giảng

Khoá học:
Địa điểm:
Tên khoá học Địa điểm Khai giảng Kết thúc Thời gian
[HN] IELTS Advanced Writing HN - 302 Cầu Giấy 19/12/2021 20/02/2022 18:30 - 21:30 CN
[HN] IELTS Advanced Speaking HN - 302 Cầu Giấy 16/12/2021 17/02/2022 18:30 - 21:30 T5
[HN] IELTS Intensive HN - 101 Láng Hạ 12/12/2021 06/03/2022 18:30 - 21:30 T6 | 9:00 - 12:00 CN
[HN] IELTS Intermediate HN - 101 Láng Hạ 05/12/2021 20/02/2022 18:30 - 21:30 T6 | 18:30 - 21:30 CN
[HN] IELTS Intermediate HN - 352 Phố Huế 08/12/2021 20/02/2022 18:30 - 21:30 T4 | 9:00 - 12:00 CN
[HN] SAT Essentials A HN - 101 Láng Hạ 18/12/2021 03/03/2022 18:30 - 21:00 T5 | 18:30 - 21:00 T7
[HN] IELTS Advanced Writing HN - 101 Láng Hạ 15/11/2021 17/01/2022 18:30 - 21:30 T2
[HN] IELTS Advanced Speaking HN - 101 Láng Hạ 17/11/2021 19/02/2022 18:30 - 21:30 T4
[HN] IELTS Advanced Writing HN - 564 Nguyễn Văn Cừ 11/11/2021 13/01/2022 18:15 - 21:15 T5
[HN] IELTS Advanced Speaking HN - 564 Nguyễn Văn Cừ 08/11/2021 10/01/2022 18:15 - 21:15 T2
[HN] IELTS Advanced Writing HN - 352 Phố Huế 28/11/2021 30/01/2022 18:30 - 21:30 CN
[HN] IELTS Advanced Speaking HN - 352 Phố Huế 24/11/2021 26/01/2022 18:30 - 21:30 T4
[HN] IELTS Advanced Writing HN - 302 Cầu Giấy 19/12/2021 20/02/2022 18:30 - 21:30 CN
[HN] IELTS Advanced Speaking HN - 302 Cầu Giấy 16/12/2021 17/02/2022 18:30 - 21:30 T5
[HN] IELTS Advanced Speaking HN - 101 Láng Hạ 26/12/2021 27/02/2022 18:30 - 21:30 CN
[HN] IELTS Advanced Writing HN - 101 Láng Hạ 24/12/2021 15/02/2022 18:30 - 21:30 T6
[HN] IELTS Advanced Speaking HN - 101 Láng Hạ 22/12/2021 09/03/2022 18:30 - 21:00 T4
[HN] IELTS Intensive HN - 101 Láng Hạ 28/11/2021 20/02/2022 18:30 - 21:30 T6 | 9:00 - 12:00 CN
[HN] IELTS Intensive HN - 101 Láng Hạ 07/12/2021 09/03/2022 18:30 - 21:30 T3 | 18:30 - 21:30 T5
[HN] IELTS Intensive HN - 352 Phố Huế 21/12/2021 11/03/2022 18:30 - 21:30 T3 | 18:30 - 21:30 T6
[HN] IELTS Intensive HN - 101 Láng Hạ 15/12/2021 09/03/2022 18:30 - 21:30 T4 | 9:00 - 12:00 CN
[HN] IELTS Intensive HN - 352 Phố Huế 19/12/2021 10/03/2022 18:30 - 21:30 T5 | 14:00 - 17:00 CN
[HN] IELTS High-Inter HN - 302 Cầu Giấy 17/11/2021 02/02/2022 18:10 - 21:10 T4 | 18:10 - 21:10 T6
[HN] IELTS High-Inter HN - 101 Láng Hạ 26/11/2021 11/02/2022 18:30 - 21:30 T6 | 9:00 - 12:00 CN
[HN] IELTS High-Inter HN - 302 Cầu Giấy 30/11/2021 13/02/2022 18:30 - 21:30 T3 | 9:00 - 12:00 CN
[HN] IELTS High-Inter HN - 101 Láng Hạ 06/12/2021 21/02/2022 18:30 - 21:30 T2 | 18:30 - 21:30 T4
[HN] IELTS Intermediate HN - 101 Láng Hạ 28/11/2021 13/02/2022 18:30 - 21:30 T6 | 18:30 - 21:30 CN
[HN] IELTS Intermediate HN - 564 Nguyễn Văn Cừ 08/12/2021 23/02/2022 18:30 - 21:30 T4 | 18:30 - 21:30 T7
[HN] IELTS Foundation HN - 564 Nguyễn Văn Cừ 21/11/2021 03/02/2022 18:30 - 21:30 T6 9:00 - 12:00 CN
[HN] IELTS Foundation HN - 302 Cầu Giấy 18/11/2021 03/02/2022 18:15 - 21:15 T3 | 18:15 - 21:15 T5
[HN] IELTS Foundation HN - 352 Phố Huế 07/12/2021 22/02/2022 18:30 - 21:30 T3 | 18:30 - 21:30 T7
[HN] IELTS Foundation HN - 101 Láng Hạ 09/12/2021 24/02/2022 18:30 - 21:30 T2 | 18:30 - 21:30 T5
[HN] Pre-IELTS B HN - 101 Láng Hạ 14/11/2021 23/01/2022 18:30 - 21:30 T4 | 14:30 - 17:30 CN
[HN] Pre-IELTS B HN - 352 Phố Huế 27/11/2021 12/02/2022 18:30 - 21:30 T4 | 18:30 - 21:30 T7
[HN] Academic Master level AM2 HN - 101 Láng Hạ 24/11/2021 16/03/2022 18:00 - 20:30 T4
[HN] Academic Master level AM1 HN - 101 Láng Hạ 13/12/2021 04/04/2022 18:00 - 20:30 T2
[HN] Academic Master level AM1 HN - 564 Nguyễn Văn Cừ 21/11/2021 13/03/2022 14:30 - 17:00 CN
[HN] Academic Explorer level AE3 HN - 302 Cầu Giấy 27/11/2021 19/03/2022 18:00 - 20:30 T7
[HN] Academic Explorer level AE2 HN - 101 Láng Hạ 12/12/2021 03/04/2022 14:00 - 16:30 CN
[HN] Academic Explorer level AE1 HN - 352 Phố Huế 25/11/2021 31/03/2022 18:00 - 20:30 T5
[HN] Academic Starter level AS3 HN - 302 Cầu Giấy 06/12/2021 11/04/2022 18:30 - 21:00 T2
[HN] Academic Starter level AS2 HN - 352 Phố Huế 22/11/2021 26/02/2022 18:30 - 20:30 T2 | 18:30 - 20:30 T7
[HN] Academic Starter level AS2 HN - 302 Cầu Giấy 30/12/2021 27/03/2022 18:00 - 20:00 T5 | 18:00 - 20:00 CN
[SG] SAT Intensive HCM - 198 Nguyễn Thị Minh Khai 05/12/2021 13/02/2022 18:00 - 20:30 T6 | 09:00 - 11:30 CN
[SG] IELTS Master Writing & Speaking HCM - 198 Nguyễn Thị Minh Khai 16/01/2022 20/03/2022 14:00 - 17:00 T7 | 14:00 - 17:00 CN
[SG] IELTS Intensive HCM - 198 Nguyễn Thị Minh Khai 20/12/2021 07/03/2022 18:00 - 21:00 T2 | 18:00 - 21:00 T6
[SG] IELTS Intensive HCM - 198 Nguyễn Thị Minh Khai 02/12/2021 17/02/2022 18:00 - 21:00 T3 | 18:00 - 21:00 T5
[SG] IELTS Intermediate HCM - 198 Nguyễn Thị Minh Khai 14/12/2021 05/03/2022 18:00 - 21:00 T3 | 18:00 - 21:00 T7
[SG] IELTS Intermediate HCM - 198 Nguyễn Thị Minh Khai 01/12/2021 16/02/2022 18:00 - 21:00 T4 | 09:00 - 12:00 CN
[SG] IELTS Foundation HCM - 198 Nguyễn Thị Minh Khai 21/11/2021 13/02/2022 14:00 - 17:00 T7 | 14:00 - 17:00 CN
[SG] IELTS High-Inter HCM - 198 Nguyễn Thị Minh Khai 12/01/2022 30/03/2022 18:00 - 21:00 T2 | 18:00 - 21:00 T4
[SG] IELTS High-Inter HCM - 198 Nguyễn Thị Minh Khai 12/12/2021 27/02/2022 18:00 - 21:00 T5 | 09:00 - 12:00 CN
[SG] SAT Master HCM - 198 Nguyễn Thị Minh Khai 22/12/2021 02/03/2022 18:00 - 20:30 T4 | 18:00 - 20:30 CN
[SG] SAT Essentials B HCM - 198 Nguyễn Thị Minh Khai 09/12/2021 17/02/2022 18:00 - 20:30 T3 | 18:00 - 20:30 T5
[SG] IELTS Master Writing & Speaking HCM - 198 Nguyễn Thị Minh Khai 10/01/2022 14/03/2022 18:00 - 21:00 T2 | 18:00 - 21:00 T6
[SG] IELTS Intensive HCM - 198 Nguyễn Thị Minh Khai 26/12/2021 19/03/2022 14:00 - 17:00 T7 | 14:00 - 17:00 CN
[SG] SAT Intensive HCM - 198 Nguyễn Thị Minh Khai 25/11/2021 03/02/2022 18:00 - 20:30 T3 | 18:00 - 20:30 T5
[HN] GenMath Advanced lớp 5-6 I HN - 101 Láng Hạ 20/12/2021 20/02/2022 Vui lòng liên hệ với Summit | Hotline: 0901 702 889 | Email: info@summit.edu.vn
[HN] Các lớp ACT HN - 101 Láng Hạ 20/12/2021 20/02/2022 Vui lòng liên hệ với Summit | Hotline: 0901 702 889 | Email: info@summit.edu.vn
[HN] Lớp Toán Tiếng Anh GenMath HN - 101 Láng Hạ 20/12/2021 20/02/2022 Vui lòng liên hệ với Summit | Hotline: 0901 702 889 | Email: info@summit.edu.vn
[SG] SAT Math HCM - 198 Nguyễn Thị Minh Khai 11/12/2021 19/02/2022 18:00 - 20:30 T7
[SG] SAT Essentials A HCM - 198 Nguyễn Thị Minh Khai 28/11/2021 06/02/2022 18:00 - 20:30 T4 | 18:00 - 20:30 CN
[SG] Pre-IELTS A HCM - 198 Nguyễn Thị Minh Khai 26/12/2021 13/03/2022 18:00 - 21:00 T6 | 09:00 - 12:00 CN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN