Liên hệ tài trợ (các CLB & các tổ chức cộng đồng)

Các dự án Summit tài trợ/ hợp tác rất đa dạng: từ môi trường, giáo dục, y tế cộng đồng, nâng cao năng lực cho giới trẻ, phụ nữ và các đối tượng yếm thế… đến các lĩnh vực như nghệ thuật, thể thao, văn hóa… Các hỗ trợ bao gồm: tài trợ tiền mặt, hỗ trợ truyền thông, hỗ trợ địa điểm tổ chức hội thảo hội nghị, các tài trợ hiện vật và các hỗ trợ đồng hành khác.